İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Yöneticiler İçin Hukuki Sorumluluklar Eğitimi

Bu Eğitim ile İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ile Yöneticiler, İşveren Vekili Olarak Gören Yapan Kişiler Hukuki Süreçler İle İlgili Bilgi Sahibi Olabilecek ve Değerlendirme Yapabileceklerdir!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’muz 3. maddesinde “İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.” demektedir.

Meydana gelmesini hiçbir zaman istemediğimiz ve önlem almak için uğraştığımız iş kazaları ve meslek hastalıklarını ne yazık ki önlenemediğimiz durumlarla karşılaşmamız mümkündür. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonrasındaki hukuki süreçler ise oldukça can sıkıcı olabilmektedir, söz konusu hukuki süreçler ile ilgili bu eğitimle birlikte bilgi sahibi olabileceksiniz.

İÇERİK

• İş Kazası tanımı,
• Meslek Hastalığı tanımı,
• İş kazaları, meslek hastalıkları durumunda işçi, işveren ve işveren vekili sorumluluklar;
    - 6098 sayılı Borçlar Kanunu,
    - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
    - 4857 sayılı İş Kanunu,
    - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sorumluluklar nelerdir?

4) İş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçları
• Ceza Hukuku (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay kararları),
    a) 735 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu arasındaki farklar,
    b) Yöneticilerin, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, işveren vekilleri ile çalışanlar açısından hukuki sonuçlar,
    c) Taksir ile kasıt arasındaki farklar,
    d) Ani Suç,
    e) Mütemadi Suç,
    f) Özel Kanun maddelerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu içerisinde yer almasının yöneticiler ve İş Güvenliği Uzmanları açısından getirdiği sorumluluklar,
    g) Alt işveren – asıl işveren ilişkisinde hukuki sonuçlar,
    h) Müteahhit – iş sahibi durumunda hukuki sonuçlar,
    i) Götürü usulü iş verilmesi durumunda hukuki sonuçlar,
• Tazminat Hukuku,
    a) Maddi ve manevi tazminat nedir? Hangi koşullarda tazminata karar verilir?
    b) Destekten yoksun kalma tazminatı koşulları nelerdir?
    c) Geçici ve sürekli iş göremezlik tazminatı koşulları nelerdir?
    d) Alt işveren – asıl işveren ilişkisinde sorumluluklar,
    e) Müteahhit – iş sahibi durumunda sorumluluklar,
    f) Götürü usulü iş verilmesi durumunda sorumluluklar,
• Rücu Hukuku
    a) SGK hangi durumlarda rücu hukukunu işletir?
    b) İşçi, işveren, işveren vekili açısından rücu hukuku,
    c) İşverenin çalışanından rücu hakkı var mıdır?
    d) Alt işverenlik durumunda rücu hukuku,
    e) Müteahhitlik durumunda rücu hukuku,
    f) Götürü usulü çalışmada rücu hukuku,
    g) Örnek olayların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu açısından değerlendirilmesi ve incelenmesi