Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirme Eğitimi

Bu Eğitim ile Kimyasallarla Yaptığınız Çalışmalarınızda Kimyasallarınızı Sınıflandırabilecek, Kimyasal Maruziyetleri Değerlendirebilecek ve Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirme Yapabileceksiniz!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna paralel olarak hazırlanmış olan yeni mevzuatımız gereğince işverenler işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdürler. Resmi Gazete'de 29.12.2012 tarih ve 28512 sayı ile yayınlanmış olan İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre her işyeri kendi tehlike ve kısıtlarına uygun risk değerlendirmesi yapmak zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 9. Madde 2. fıkrasında

"Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir." demektedir.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinde;

“Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:

• Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,
• İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu,
• Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi,
• Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı,
• Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri,
• Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi,
• Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları,
• Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri.

İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan ek bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içerir. Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanır. " demektedir.

İÇERİK

a) Kimyasallarla İlgili AB Mevzuatı
• Mesleki maruziyet limitleri
• Ülkemizdeki mevzuat uyumlaştırılması
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yükümlülükleri
    - Kimyasalların sınıflandırılması
    - Kimyasal maruziyet risk değerlendirme zorunluluğu
    - Kimyasal risk değerlendirme kriterleri
• Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yükümlülükleri
    - Kimyasal maruziyet risk değerlendirme zorunluluğu

b) AB Yeni Kimyasallar Politikası
• Neden Yeni Bir AB Kimyasallar Politikasına İhtiyaç Duyuldu ?
• AB Yeni Kimyasallar Politikası Çerçevesinde Temel Direktifler
• REACH Tüzüğü
• REACH’in Amaçları ve Kapsamı
• TeACH Kimyasallar Alanında Türkiye Teknik Destek Projesi – TeACH kapsamında yeni yürürlüğe giren yönetmelikler
    - Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
    - Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
    - Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
    - Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
• Üreticilerin ve İthalatçıların Yükümlülükleri
• Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği çerçevesinde MSDS’lerde aranan hususlar,
• CAS Numarası, IUPAC adı (International Union of Pure and Applied Chemistry), EC Numarası ( Einecs – European Inventory of Existing Commercial Chemical Subtances) arasındaki farklar,
• 1999/45/EC VE 67/548/EC Direktiflerine göre sınıflandırmalar
    - Fizikokimyasal özelliklerle ilgili tehlike kategorileri
    - Toksikolojik özelliklerle ilgili tehlike kategorileri
    - Ekotoksikolojik özelliklerle ilgili tehlike kategorileri
    - Kimyasal ve Müstahzarların Sınıflandırma Koşulları ve Akım Şeması
• CLP (EU Regulation on Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures) Tüzüğü Nedir?
    - CLP Tüzğüne geçiş nasıl olacak? Takvimi Nedir?
    - CLP Tüzüğü işveren yükümlülükleri
    - CLP ile neler değişiyor?
    - GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) Küresel Uyumlaştırma Sistemi nedir?
    - Neden GHS?
    - 1999/45/EC VE 67/548/EC tehlike sınıf ve kategorileri ile CLP tüzüğü tehlike sınıf ve kategorileri arasındaki farklar
    - 1999/45/EC VE 67/548/EC tehlike sembol ve işaretleri ile CLP tüzüğü tehlike sembol ve işaretleri arasındaki farklar
    - GHS Sinyal işaretlemesi
    - GHS tehlike sembol ve işaretleri
    - AB risk kodları yerine geçicek olan “Tehlike Kodları” ve “Tehlike Cümlecikleri”
    - 1999/45/EC VE 67/548/EC etiketleme kuralları ile CLP tüzüğü etiketleme kuralları arasındaki farklar
    - Örnek etiketlerin karşılaştırılması
• 1999/45/EC VE 67/548/EC Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması
    - Fizikokimyasal Özelliklere Göre R Kodları Seçimi
    - Kanserojen, Mutajen ve Üreme İçin Toksik Madde Sınıflaması
    - Müstahzarların Sınıflandırılması Limit Değerler
    - Toksikolojik Konsantrasyon Limitleri
    - Arşındırıcı, Tahriş Edici Konsantrasyon Limitleri
    - Kategori Sınıflandırma Konsantrasyon Limitleri
    - Sağlık Üzerine Zararlarının 18 İnci Maddeye Uygun Olarak Değerlendirilmesi İçin Hesaplama Yöntemleri
    - Fizikokimyasal Özelliklere Göre R Kodları Seçimi (TeACH)
    - Örnek hesaplamalar

c) COSHH (Control of Substances Hazardous to Health Essentials)- ILO Chemical Toolkit (International Chemical Control Toolkit)
• Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirme Sistemi Nedir?
• Kimyasalların tanımlanması,
• Toksik Madde Nedir?
• Toksisite Nedir?
• Toksisite Çeşitleri
• Toksik doz değerleri (LD50, ADI, NEL, NOEL vb.)
• Eşik Sınır Değerleri (TLV-C, TLV-C (Ceiling), TLV-STEL vb.)
• COSHH Sistemi nedir? Ne işe yarar?
• COSHH Sistem aşamaları
• Tehlike Sınıflandırmasına Bağlı Tehlike Bantlarının Yerleşimi
• Yaygın Solventlerin Tehlike Kontrol Bandı Tanımlaması
• Kullanım Seviyesi
• Havaya Karışma Kolaylığı
• Kontrol Yönteminin Belirlenmesi (COSHH Tabloları)
• Tehlike Kontrol Bandlarının kullanımı
• Kullanım seviyelerinin COSHH tekniği ile belirlenmesi
• Faaliyet Kontrol Rehberleri
• Solunum için Faaliyet Kontrol Rehberleri
• Deri ve Solunum Sistemi Koruması
• Emniyet ve Çevre Esaslı Faaliyet Kontrol Rehberi
• Örnek Uygulamalar

1) Diğer Sınıflandırma Kodları
• ADR – Cenevre Sınıflaması nedir?
• ADR kodları,
• ADR işaretlemesi,
• ADR koduna göre tehlikeli maddelerin sınıflandırılması,
• ADR etiketleme koşulları,
• Kimyasal depolama koşulları,
• IMCO çarpraz kodu nedir?
• Çarpraz kodun kullanılma şekli,
• Depolamada IMCO kodunun uygulanması.
• Tehlikeli atık kodları,
• LGK Kodu (Alman Kodu )
• Kimyasal sınıflama kodları
    - NFPA kodu,
    - HMIS kodu

Örnekler