Seveso II Direktifi Hizmeti

Güvenlik Raporu ve BKÖP Hazırlanması

Bu yönetmelik ile tesis dahilinde üretim, depolama ve/veya satış amacıyla tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, doğabilecek kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en düşük seviyeye indirilebilmesi, etkili ve sürekli bir korunmayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken tüm önlemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bildirim sonucu işletmeler, Alt seviyeli Kuruluş, Üst seviyeli Kuruluş ve kapsam dışı olarak belirlenir. Niteliği belirlenen işletmeler 1 Ocak 2016 tarihine kadar niteliklerine uygun olarak Büyük Kaza Önleme Politikası, Güvenlik Raporu, Dahili ve Harici Acil Durum Planı hazırlamak ve bakanlığa sunmakla yükümlüdürler.

Bu kapsamda uzman kadromuz ile üst seviyeli veya alt seviyeli kuruluşlar ile ilgili aşağıdaki danışmanlık hizmetleri verilmekte ve GÜVENLİK RAPORU ile BKÖP tarafımızdan hazırlanmaktadır.

Dahili Acil Durum Planının Hazırlanması

Uzman kadromuz ile üst seviyeli veya alt seviyeli kuruluşlar ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığın yayınlayacağı Yönetmeliğe ve rehbere uygun şekilde dahili acil durum planı firmamız tarafından hazırlanmaktadır. Bu amaçla, kantitatif analiz ve BREEZE ile acil durum senaryoları belirlenmekte, dahili acil durum planı hazırlanmakta, test edilerek, gözden geçirilerek revize edilmektedir.

Kantitatif Risk Değerlendirme

Büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla kantitatif metotlarla risk değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Firmamız tarafından kantitatif risk değerlendirmesinde, büyük kazaya yol açabilecek kimyasal tehlikeler ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılmaktadır;

• Tehlikeli kimyasalların sınıflandırması, bu kimyasalların miktarları ve karşılıklı etkileşimleri,
• Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi,
• Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu,
• Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması,
• Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı etkileşimleri,
• Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyonu,
• Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi,
• Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri,
• Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi,
• Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları,
• İnsan hataları ve güvenilirlik analizi