SEVESO II
Seveso

Seveso II

Seveso-II Direktifinin ülkemiz mevzuatına uyumlaştırılmasıyla hazırlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” 30 Aralık 2013 tarih ve 28867(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu yönetmelik ile tesis dahilinde üretim, depolama ve/veya satış amacıyla tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, doğabilecek kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en düşük seviyeye indirilebilmesi, etkili ve sürekli bir korunmayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken tüm önlemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Seveso III

Seveso II Direktifi, büyük kaza zararları vermeye neden olabilecek miktarlarda belirli tehlikeli maddelerin bulunduğu kuruluşlara uygulanmaktadır. Bir işletme, eğer Ek I’in , Bölüm 1 ve 2’sinde listelenmiş olan tehlikeli maddelerin depolanması Ek’te belirtilen miktarın üzerindeyse Direktif’in hükümlerine tabidir. Seveso II Direktifi’nin faaliyet alanı yalnızca kuruluşlardaki tehlikeli maddelerin mevcudiyeti ile ilgilidir. Uzman yetkili aynı zamanda, kuruluşların bulundukları yer ve yakınlıkları nedeniyle büyük bir kazanın meydana gelme olasılığının artması (Domino Etkisi) söz konusu ise, bahsi geçen kuruluşları veya kuruluş gruplarını tanımlamalıdır.

2012/18/EEC sayılı SEVESO III Direktifi, 26 Haziran 2012 tarihinde AB Bakanlar Konseyi’nde kabul edilmiştir. Yeni direktif 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir, “Tehlikeli Maddelerle İlgili Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Yönerge” 96/82/EC Sayılı SEVESO II Yönergesi ise 2015 yılında yürürlükten kaldırılacaktır. Yeni direktif kapsamında;

• Tehlikeli maddelerin tanımlandığı Ek I kısmı, maddelerin sınıflandırılması ile ilgili AB mevzuatına yani CLP tüzüğüne uyumlu hale getirilecektir,

• Büyük çaptaki kazalarla ilgili kamuoyunun güvenli bilgiye erişimi ve karar almada daha etkili şekilde yer alması sağlanacaktır,

• Denetim mekanizmaları daha sıkı kurallara tabi olacak ve devletin ilgili birimlerine yeni yükümlülükler getirilecektir.

Seveso III Direktifi çerçevesinde ise; mevcut Direktif’in, tehlikeli madde ve karışımları listeleyen I numaralı Ek’ini, madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin 1272/2008/EC sayılı Tüzük’te (CLP Tüzüğü) yapılan değişikliklere göre revize eden yeni 2012/18/EEC sayılı Direktif, sağlığa zararlı maddeleri de CLP Tüzüğü’ndeki kategorilere uygun olarak yeniden tanımlanmaktadır. Buna göre, Seveso II Direktifi’ndeki 3 “Çok toksik” kategorisi “Akut toksik 1”e, “Toksik” kategorisi “Akut toksik 2”ye (tüm maruziyet yolları) ve “Akut toksik 3”e (dermal ve soluma yolları) dönüştürülmüş olacaktır.

Mevcut düzenlemede daha genel özellikleriyle belirtilen fiziksel tehlikelere ilişkin oksitleyici, patlayıcı, alevlenebilir madde kategorileri tanımlarının yerini de, CLP Tüzüğü’nde yer alan spesifik kategori tanımları yer alacaktır.

Güvenlik kurallarının eksiksiz ve etkin uygulanmasının sağlanması için, tesislere yönelik denetim standartlarını sıkılaştıran yeni düzenleme, mümkün olabilecek en yüksek seviyede güvenliğin tesis edilebilmesi amacıyla, alınması gereken önlemlere yenilerini eklerken, idari yüklerin hafifletilebilmesi için mevzuatta da basitleştirmeye gitmektedir. Düzenleme ayrıca, halkın Direktif kapsamındaki alanlarda güvenlikle ilgili bilgilere erişiminin ve karar mekanizmalarına katılımının artırılmasının yanı sıra, bilginin toplanması, yönetimi ve paylaşımına ilişkin süreçlerin iyileştirilmesini ve denetim mekanizmalarının sıkılaştırılmasını da içermektedir.