Sıkça Sorulan Sorular

Seveso \"Üst Seviye ve \"Alt Seviye terimleri, bir SEVESO işletmesinde bulunan tehlikeli maddelerin miktarına ve doğasına göre yönetmelikçe belirlenmiş eşik değerler içerisinde bulunan işletmeleri tarif eder. Bu işletmeler yaptıkları bildirimlere göre Üst seviyeli veya Alt seviyeli riskli kuruluşlardır.
Seveso Kuzey İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'nde bir ilçenin adıdır. 10 Temmuz 1976'da bir kimya tesisinin patlaması ile bir dioksin bulutu çevreye yayılmıştır. O günden beri AB'de ilgili "Büyük Kazaların Kontrolü Yönetmeliği" SEVESO adı ile anılmaktadır.
Tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla hazırlanmıştır
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı yeni AB Tüzüğü’nün İngilizce adının kısaltmasıdır. 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren CLP Tüzüğü, Birleşmiş Milletler’in sınıflandırma ve etiketlemedeki Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS) kriterlerine uyum amacıyla hazırlanmıştır.
Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek II’nin 1 inci ve 2 nci maddesinde belirtilen bilgileri içermek kaydıyla beşinci fıkra uyarınca çıkarılacak rehberi dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlamak zorundadır.
CLP Tüzüğü kimyasal madde ve karışım üretimi yapan, ithal eden, kullanan ve dağıtımını yapanları kapsamaktadır. CLP Tüzüğü kapsamında kimyasal madde ve karışımınızı Avrupa Birliği’nde pazara sunmadan önce tonajdan bağımsız olarak sınıflandırmak, etiketlemek ve ambalajlama zorunluluğunuz bulunmaktadır. Burada pazara sunmakla kullanım veya satış amacıyla bedelli ya da bedelsiz olarak piyasa da yer alması kastedilmiştir.
GHS, kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için Global Uyumlaştırma Sistemi’dir. Sınıflandırma kriterleri, etiketleme kuralları ve Güvenlik Bilgi Formları’nın hazırlanmasına yönelik rehberlerin uyumlaştırılması yoluyla tehlikeli kimyasalların fiziksel, çevre, sağlık ve güvenlik bilgilerinin global seviyede harmonizasyonu için bir temel teşkil eder.
GHS, kanunen bağlayıcı ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde doğrudan uygulanacak biçimde uyarlanan EC/1272/2008 sayılı topluluk mevzuatı olan, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin Tüzük (CLP Tüzüğü) ile uygulanmaktadır. Oysa GHS’nin kanunen bir bağlayıcılığı yoktur.
HAZOP yöntemi, özellikle proses ekipmanları için bazı olası sebeplerin tanımlanması amacıyla oluşturulan kapsamlı hata ağaçlarının oluşturulmasında tamamlayıcı bir yöntem olarak kabul edilmektedir
Hayır. İlgili Yönetmeliğin amacı bakımından, tehlikeli maddelerin bulundurulduğu (depolandığı, işlendiği, kullanıldığı, üretildiği vb.) yer, konum olarak önem arz etmektedir. Yönetmelik kapsamında, deponun işletmecisi, kuruluş olarak bildirim yapmak ve diğer sorumlulukları yerine getirmek zorundadır.
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin Ek-I Bölüm 1 ve Bölüm 2'sinde yer alan tehlikeli maddeleri bulunduran tüm kuruluşlar bildirimde bulunacaktır.
Hayır. Tehlikeli atıklar Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Hayır. Alevlenir katılar Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Askeri kuruluş, tesis ve depolar Yönetmelik kapsamı dışındadır. Askeri amaçlı faaliyetlerde (üretim, depolama vb.) bulunan ancak askeri olmayan kuruluşlar bildirimde bulunacaktır.
Hayır. Karışım ve/veya müstahzarın sınıflandırılması yapılarak toplam miktar üzerinden bildirim yapılacaktır.
Hayır. Bildirim yapılırken tehlikeli maddenin yıl içerisinde herhangi bir zamanda bulundurulduğu en fazla miktar esas alınacaktır.
Evet; Daha önce kullanmakta olduğunuz kullanıcı adı ve şifre, yeni sisteme aktarılmıştır.
Boru hatları ile taşımacılığın kuruluş sınırları içerisinde kalması halinde bu taşımacılık kapsam dahilindedir.
Depolama yapılan tankın kullanılabilir maksimum kapasitesi, tankta depolanan madde için herhangi bir zamanda bulundurulan en yüksek miktar olarak alınır.