Seveso II Direktifi Yükümlülükler
Seveso

Yürürlük

(1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesi yayımı tarihinde,
b) 9 uncu maddesi ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrası 1/1/2017 tarihinde,
c) 24 üncü maddesi 1/1/2014 tarihinde,
ç) Diğer maddeleri ise 1/1/2016 tarihinde, yürürlüğe girer.